Staff for Administration

Published: 2016-09-30 Views:

 

CHEN Wenbin

Director, office of the school

law@xmu.edu.cn

2186653

C222

 

WU Zhiqing

Personnel Secretary

law01@xmu.edu.cn

2186181

C202

WU Di

Director, office of the school

wudi@xmu.edu.cn

2180879

C205

HE Ping

Asset Management

fashuo@xmu.edu.cn

2189092

C320

LIU Qiaoying

Teaching Secretary for LLM,

Doctors Candidates

lqy@xmu.edu.cn

2185983

C320

DONG Xiaoqing

International Coordinator

internationaloffice_law@

xmu.edu.cn

2187417

C320

CHEN Liqing

Teaching Secretary for

Undergraduates

chenliqing@xmu.edu.cn

2183020

C320

KANG Xiaoning

Teaching Secretary for JM

kangxiaoning123@163.com

2186991

C320

LIN Shaoting

Teaching Secretary of IPRI

linshaoting@xmu.edu.cn

2182729

C215

CAO Lin

Teaching Secretary of IPRI

709885246@qq.com

C215

XIAO Bin

Secretary for International

Law Institute

ieli@xmu.edu.cn

C320

2181983

HU Fangzhou

Lab, Internet

hufangzhou@xmu.edu.cn

2186968

C202

SONG Leihua

Counselor for Graduates

songleihuaa@xmu.edu.cn

2181951

C319

Lin Xurong

Secretary of the School Council

lxr@xmu.edu.cn

2183238

C206

YANG Lu

Counselor for Undergraduates

yanglu@xmu.edu.cn

2181660

C319

WEN Meizhao

Financial Review

wenmeizhao@xmu.edu.cn

2181973

C204

WENG Yanying

Teller

nancyweng@xmu.edu.cn

C204

2181973